Érvényes: 2017. januàr 01-től visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja az Andrea Fonsmorti EV (Nyilvántartási száma: 50929005, Adószám: 67904781-1-42, székhely: 1061 Budapest, Andrassy út, 49, képviseli: Fonsmorti Andrea, ügyvezető, a továbbiakban: „Budapon EV”) és a partnerei közötti, az alábbiakban meghatározott Piactérre vonatkozó együttműködés általános feltételeinek a meghatározása. Az együttműködés keretében Budapon EV az általa működtetett www.budapon.com elnevezésű nagy látogatottságú, közösségi vásárlásra ösztönző weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) Piactér elnevezésű felületén Partner számára megjelenési lehetőséget biztosít, amely által Partner növeli ismertségét és ügyfelei, vevői számát. E célból Budapon EV kuponokokat bocsát ki Partner szolgáltatásai és termékei igénybevételére a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

0. A Szerződés személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kizárólag vállalkozásokra terjed ki. Jelen ÁSZF értelmében vállalkozásnak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, amely üzletszerűen szolgáltatást nyújt, aki a fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. törvény értelmében és az ÁSZF teljesítés során nem minősül fogyasztónak (a továbbiakban: „Partner”).

1. Fonsmorti Andrea EV szolgáltatásai

1.1 Budapon EV a Weboldalon kedvezményt biztosító bónuszokat (a továbbiakban: „Bónusz”) árusít a végfelhasználóknak (a továbbiakban: „Bónuszvásárlók”) a Partner által meghatározott termékhez vagy szolgáltatásához (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). Partner Szolgáltatása hirdetését kérheti Normál, illetve Prémium fokozatú hírveréssel. Normál fokozatú hírverés esetén Partner ajánlata kizárólag a Piactér webfelületén jelenik meg; Prémium fokozatú hírverés esetén Partner ajánlata a Piactér webfelülete mellett Budapon EV felhasználóinak kiküldött napi hírlevélben is megjelenik egyszeri alkalommal, szöveges formátumban, az ajánlat Weboldalon történő megjelenésének napján.

1.2. Budapon EV köteles Partnertől az alábbi 2.1 szerint megkapott akcióleírás-tervezetet annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül jóváhagyni, vagy annak módosítását kérni (az igényelt módosítások pontos megjelölésével). Budapon EV jogosult az akcióleírás-tervezetet visszautasítani, amennyiben a Szolgáltatás nem felel meg a jogszabályoknak, illetve minősége és jellege ütközik a Weboldal színvonalával és a közerkölccsel. Budapon EV jogosult az ajánlat szövegét illetve fotóját stilisztikai, nyelvtani, esztétikai okokból módosítani. Partnernek jogában áll Budapon EVnak jelezni, amennyiben további változtatást szeretne, vagy nem ért egyet a Budapon EV által megváltoztatottakkal.

2. Partner kötelezettségei és jogai

2.1 Partner jogosult a Weboldalon található „Piactér” oldalon („Piactér”) a Szolgáltatás(ok)kal kapcsolatos ajánlatot elhelyezni (a továbbiakban: az „Akció”). Az elhelyezés feltétele, hogy Partner a Weboldalon található egyéb akciók képi és szöveges tartalmainak megfelelő színvonalú, az alábbi 2.2 pontnak is megfelelő akcióleírás-tervezetet készítsen, és azt Budapon EV jóváhagyja. Partner Budapon EV fenti 1.2 szerinti jóváhagyása után jogosult az Akciót feltölteni a Piactérre.

2.2 Az Akcióban Partner az általa közzétett, nyilvánosan elérhető árhoz képest (eredeti ár) legalább 25 %-os engedményt köteles kínálni a Bónuszvásárlóknak (a továbbiakban: a „Brigád ár”). Partner határozza meg az Akció időtartamát, ami azonban legalább 1 és legfeljebb 4 napig tarthat. Budapon EV a Partner által meghatározott megjelenési időszakot szabadon hosszabíthatja, maximum 30 napig. Ha a Partner azt kéri, hogy kerüljön le az oldalról az ajánlat, ezt a sales@budapon.com email címre küldött üzenetben teheti meg.

Partner határozza meg a Bónuszok beválthatóságának időtartamát, mely időtartam alatt Partner köteles beváltani a Bónuszokat. A napokat minden esetben naptári napként kell értelmezni, azaz egy adott nap 0 órától ugyanazon nap 24 óráig terjedő időtartamot. A Bónuszvásárlóknak nyújtandó szolgáltatások az Akció leírásának megfelelően, kiváló minőségben teljesítendők. A meghirdetett kedvezményes Brigád ár minimum 990,- Ft kell, hogy legyen. A mindenkori Brigád ár nem végződhet 100-al maradék nélkül osztható összegre (pl. a Brigád ár ne 1.500 Ft, hanem 1490 Ft legyen).

2.3. Partner Budapon EVval és a Bónuszvásárlókkal szemben biztosítékot vállal arra, hogy a Szolgáltatások – jelen Szerződés időtartama alatt a Budapon EV által kiadott Bónuszoknak megfelelően – a Bónuszvásárlóknak mindenkor rendelkezésükre fognak állni. Amennyiben Partner a Bónuszok beválthatósága időtartama alatt a szolgáltatását megszüntetné, köteles a Bónuszokat a megszűnt Szolgáltatással egyenértékű szolgáltatással helyettesíteni. Amennyiben Partner vállalkozási tevékenységét ugyanezen időtartam alatt véglegesen megszüntetné, köteles a megszüntetésről annak tervezett időpontja előtt legalább 1 hónappal értesíteni Budapon EVt. Jelen pontban meghatározott kötelezettségei megsértése esetén a Partner teljes vagyoni kártérítéssel, valamint 1.000.000,- Ft nemvagyoni kártérítéssel tartozik.

2.4. A Szolgáltatásnak a Bónuszvásárló felé történő teljesítéséért egyedül a Partner felelős. A Bónuszvásárló kizárólag a Partnertől jogosult megkövetelni a Bónuszon feltüntetett szolgáltatás teljesítését, illetve a Szolgáltatást Partner kizárólag a Bónuszvásárlónak jogosult és köteles nyújtani. Partner biztosítja azt, hogy a Bónuszon feltüntetett Szolgáltatás az összes vonatkozó jogi előírásnak megfeleljen. Partner a Bónuszvásárlóknak minden, a Bónuszon feltüntetett Szolgáltatást érintő esetleges igénye esetén mentesíti Budapon EVt a károk és eljárások tekintetében.

2.5. Amennyiben Partner vállalkozása vonatkozásában az Akciót, illetve a Szolgáltatás teljesítését illetően lényeges változások (különösen, de nem kizárólag: tulajdonosváltás, csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindítása, tevékenységet korlátozó hatósági eljárás indítása vagy ilyen hatósági határozat) történnek, erről Partner köteles Budapon EV-t írásban értesíteni. Jelen pontban meghatározott kötelezettsége megsértése esetén Partner 250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) átalány kártérítést köteles fizetni Budapon EVnak.

2.6. Partner köteles a Bónuszvásárlókat a nem bónusszal fizető ügyfeleivel azonos bánásmódban részesíteni.

3. Díjazás és kifizetés

3.1 Partner fizetési igényt támaszt Budapon EVval szemben az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosító és nála beváltott Bónuszok vételárára, amelyből a Bónuszok elszámolása során levonásra kerül Budapon EV jutaléka. Budapon EV jutalékának a Bónusz vételárának 30 %-a + ÁFA (a továbbiakban: a „Jutalék”). A Jutalékról Budapon EV a Bónuszok Partnerrel történő elszámolásakor számlát állít ki.
Partner köteles a Bónuszvásárlónak minden esetben számlát kiállítani.

3.2 Budapon EV köteles a Partnernek járó összeget (Bónusz ára mínusz Budapon EV Jutaléka) az alábbiak szerint megfizetni Partnernek:

3.2.1 A Bónuszokat Partner legkésőbb a Bónusz lejáratát követő 1 hónapon belül nyújthatja be elszámolásra, illetve érvényesítheti. Ezen időpont után beváltott Bónuszokat Budapon EV nem köteles kifizetni.

3.2.2 Partner a Piactér felhasználói felületén a Számlázás menüpontban a fenti 3.2.1 pont alapján beváltott Bónuszokról köteles számlát igényelni. Budapon EV a számlaigény beérkezését követő 8 munkanapon belül köteles kifizetni Partnernek a számára a 3.2 pont alapján járó összeget. Budapon EV a fizetéssel egyidejűleg megküldi Partnernek a Jutalékáról szóló számlát.

4. Versenysemlegesség

Partner a Bónuszok beválthatóságának időtartamára kötelezettséget vállal, arra hogy szolgáltatásainak kupon-alapú online-piacra vitelével és árusításával kapcsolatban a Budapon EV-n kívül más közösségi vásárló portállal, sem közvetlen, sem közvetett módon nem működik együtt. A kizárólagosság a kuponok és tanúsítványok offline-árusítására is vonatkozik. Partner természetesen a továbbiakban is minden egyéb, az üzleti tevékenységét és/vagy a szolgáltatásait érintő online és offline promóciós és reklám eszközök használatára korlátlanul jogosult.

5. Jogviták rendezése

A jelen ÁSZF-re, értelmezésére és teljesítésére Magyarország jogszabályai alkalmazandók. Az ÁSZF-el kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező illetékes rendes magyar bíróságok jogosultak.